กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

กลุ่ม

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ครัวเรือนละ 5,000 บาท

มติ ครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 อนุมัติในหลักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21310 ครั้ง