กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

กลุ่ม
22/4/2562
ภาพกิกรรมการสรางความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิกรรมการสรางความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่

73 รูปภาพ
273 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5595 ครั้ง