กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
นายอารุณ ปินตา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

กลุ่ม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0607/ว2451 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลด :
_จังหวัด_สงกรานต์_2562.rar ( 1.90 MB ) ( ดาวน์โหลด 232 ครั้ง)
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด :
แผนสงกรานต์62 final.docx ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
check list final.docx ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 159 ครั้ง)
สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0607/ว9952 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ดาวน์โหลด :
สำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ด่วนที่สุดที่ มท 0607/ว10928 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลด :
สำเนาหนังสือ 0607.ว10928.pdf ( 2.40 MB ) ( ดาวน์โหลด 208 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5037 ครั้ง