กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
นายอารุณ ปินตา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

แบบสำรวจ

c

กลุ่ม

วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาการให้บริการต่อไป
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ : * เพศ :
   
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ( โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน )

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ 5 4 3 2 1
1 . ท่านมีความพึงพอใจในบริการของสำนักงาน ปภ.เชียงใหม่แค่ไหน

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 471 ครั้ง