กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

กลุ่ม
1 2 3
6/11/2562
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยเกิดจาก พลุ ประทัพ ดอกไม้เพลิง และอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ
28/10/2562
การเตรียมการหมอกควัน
25/10/2562
มติ ครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 อนุมัติในหลักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562
23/5/2562
ข่าวประจำวัน 23 พฤษภาคม 2562
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19064 ครั้ง