กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

สถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่ม
1 2 3 4 5
30/5/2561
สถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน 2561
30/5/2561
สถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มีนาคม 2561
30/5/2561
สถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
30/5/2561
สถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม 2561
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5145 ครั้ง